Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Poradenské a vzdělávací středisko pro seniory

Poradenské a vzdělávací středisko poskytuje ambulantní sociálně aktivizační služby seniorům ohroženým sociálním vyloučením.

 

Poslání

Posláním sociálně aktivizačních služeb je napomáhat seniorům k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností a podporovat jejich sociální začleňování. Služba zejména nabízí příležitost k setkávání se, získávání potřebných a zajímavých informací a udržování dobré kondice prostřednictvím zájmových a vzdělávacích činností.

 

Cílová skupina

Sociální služba je určena seniorům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, zejména občanům města Šternberka a přidružených obcí. 

 

Cíle poskytované služby 

§  rozšířit nabídku zájmových a vzdělávacích činností

§  podporovat další vzdělávání pracovníků

§  přinášet užitečné informace uživatelům a podporovat tak jejich soběstačnost a nezávislost

§  podporovat psychickou a fyzickou kondici prostřednictvím zájmových a vzdělávacích činností

§  poskytovat a vytvářet prostředí a podmínky pro kvalitní poskytování sociálně aktivizačních služeb

 

Základní činnosti sociálně aktivizačních služeb

§  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-       Klub práce s PC a internetem

-       Podpora práce s internetem

-       Klub kultury

-       Klub angličtiny

§  sociálně terapeutické činnosti

-       Klub ručních dovedností

-       Trénink paměti

§  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-       jedná se především o pomoc a poradenskou činnost sociálního pracovníka

 

Zásady poskytování sociální služby

§  individuální přístup - respektování přání, požadavků a vůle uživatele

§  rovnost - stejný přístup ke všem uživatelům, nepodporování předsudků

§  pružnost  - bezodkladná reakce na vzniklé situace a změny, které nastanou při poskytování sociálních služeb

§  mlčenlivost - zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s poskytováním sociální služby

§  podpora zdraví uživatele - nepodporování takové sociální služby a činností, které by mohly ohrozit zdravotní stav uživatele nebo poškodit jeho zdraví

§  bezpečnost - poskytování služby s ohledem na bezpečnost uživatele a na ochranu jeho majetku a zdraví

§  podpora ochrana práv uživatele - podpora ochrany práv uživatele v situacích, při kterých může docházet k jejich porušování

 

V sekci Dokumenty naleznete tyto formuláře a dokumenty:

SAS Žádost o poskytování sociální služby– Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby (rozpis jednotlivých činností)